Wetgeving voor artsen

Wetgeving voor Dokters

 

 

Het voorschrijven van medicinale cannabis is voor de meeste artsen nog steeds niet evident. Dit des te meer in een land, zoals België, waar medicinale cannabis nog niet gelegaliseerd is.

In België is er in juni 2015 een Koninklijk Besluit gepubliceerd die het mogelijk maakte voor de toelating van geneesmiddelen op basis van cannabis. Sindsdien is het geregistreerd geneesmiddel Sativex® op de markt. Dit geneesmiddel, in de vorm van een mondspray, werd door het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) vergund voor de volgende indicaties: als behandeling voor de verlichting van symptomen bij volwassen patiënten met matige tot ernstige spasticiteit vanwege multiple sclerose (MS) die niet adequaat gereageerd hebben op andere medicatie tegen spasticiteit en die tijdens een eerste proefbehandelingsperiode een klinisch significante verbetering hebben laten zien wat betreft de spasticiteitsgerelateerde symptomen.

 

De vragen waarmee de meeste artsen worstelen is: Mag ik het voorschrijven en overtreed ik niet de wetgeving? En hoe begin ik eraan? 

 

De therapeutische vrijheid van een arts: In vele Europese landen heeft de arts de therapeutische vrijheid om medische therapieën voor te schrijven als dit in het voordeel is van zijn patiënt. In de Belgische wetgeving staat het formeel vermeld in artikel 11 van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen. 

 

 

Art.11  Aan de beoefenaars bedoeld [2 in de artikelen 2, § 1, 3, 4, 21noviesdecies, 21quatervicies en 21quinquiesvicies]2 mogen geen reglementaire beperkingen worden opgelegd bij de keuze van de middelen die aangewend moeten worden, hetzij voor het stellen van de diagnose, hetzij voor het instellen en uitvoeren van de behandeling, hetzij voor het uitvoeren van magistrale bereidingen.

 

 

Kort gezegd: Een arts heeft het therapeutische recht* om medicinale cannabis voor te schrijven indien dit ten bate is van zijn patiënt. Een voorschrift van medicinale cannabis mag in geen geval een alibi zijn voor recreationeel cannabisgebruik.  

*deze therapeutische vrijheid heeft wel zijn beperkingen en bij misbruik ervan kan de arts sancties oplopen bij de Orde der Geneesheren.

 

Medicinale cannabis wordt dus in de praktijk voorgeschreven als laatstelijnsmiddel; als alle conventionele therapieën onvoldoende helpen of teveel nevenwerkingen geven.

 

 

 

 

2. Met wat hoort men rekening te houden bij het voorschrijven van medicinale cannabis?

 

Zoals hierboven vermeld, mag een voorschrift voor medicinale cannabis geen alibi zijn voor recreationele doeleinden. Daarom is het van groot belang dat uw patiënt grondig gescreend wordt. Dit betekent dat Cannabis Patient Care de volgende punten analyseert: 

 

 

Controle op de lijdensdruk van de patiënt via bepaalde meetmethoden. We maken gebruik van de VAS-schaal (meet de lijdensdruk van de patiënt), de ADL (invloed van het lijden op het dagelijks leven) en WPI pijnindex (uitgebreidheid van het lijden).

 

Medische voorgeschiedenis van de patiënt en navraag op de al gebruikte behandelingen. Als bij deze controle blijkt dat de verkregen behandelingen onvoldoende resultaat hebben gegeven of teveel bijwerkingen, wordt dit ook vermeld in het adviesrapport. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het standpunt van “laatstelijnsbehandeling”. Dit wil zeggen dat de patiënt reeds alle mogelijke conventionele therapieën heeft doorlopen zonder bevredigend resultaat.

 

 

Pas als al deze zaken correct gedocumenteerd zijn in een volwaardig patiënten dossier, is het voor de arts mogelijk om een behandeling op basis van medicinale cannabis op te starten. Het is dus voor de arts van fundamenteel belang dat de medische situatie van de patiënt grondig gescreend werd en daarover een dossier werd samengesteld alvorens een voorschrift van medicinale cannabis op te maken.

 

 

 

Artsen hebben een zéér drukke agenda en daarom is het niet altijd gemakkelijk om een uitgebreid dossier samen te stellen. Dit dossier is echter belangrijk om de arts te beschermen bij het voorschrijven van medicinale cannabis en gebruik te maken van zijn therapeutische vrijheid. Cannabis Patiënt Care is een oplossing om de arts daarin te helpen. Wij geven een reikende hand aan zowel de patiënt als de arts. We fungeren als een soort van vangnet en geven een ondersteunende begeleiding aan beiden. Door zo’n dossier en adviesrapport op te maken nemen we veel administratief werk uit de handen van de arts. Dit adviesrapport bevat alle belangrijke en fundamentele gegevens om een behandeling op basis van medicinale cannabis op te starten. We geven ook een opinie over wat ons de meest geschikte behandeling lijkt. Niettemin is het wel altijd de arts die de beslissing neemt over het hoe en al dan niet voorschrijven van een behandeling op basis van medicinale cannabis.

Copyright Cannabis Patient Care © All Rights Reserved 2019